English | فارسی
پلاستی سایزر HET – 200
توضیحات محصول
پلاستی سایزر
HET – 200 پلاستی سایزری با ماهیت آلکید و به صورت 100 درصد جامد می باشد. این پلاستی سایزر جهت رزین PI – 720 در رنگ های ترافیکی و چسب های Hot melt مصرف می شود.
 اطلاعات فنی 
 
مشخصه
حدود قابل قبول
واحد اندازه گیری
استاندارد مرجع
حالت ظاهری 
پارافینی
------------

رنگ ظاهری
کمتر از 1
گاردنر

عدد اسیدی 
کمتر از 10
mg KOH/g
ISO 2114
نقطه نرمی 
40 - 50
درجه سانتیگراد

دمای ذوب
50 - 60
درجه سانتیگراد

 موارد کاربرد 
این پلاستی سایزر جهت اعمال بهتر رنگ های hot melt به خصوص بر پایه آلکیدی مورد استفاده قرار می گیرد.
 بسته بندی 
این رزین به صورت حلب 15 کیلویی قابل عرضه می باشد.
 شرایط نگهداری 
ايـــن محصول در بستــه بندي اوليــــــه، به دور از تابش مستقيم نور خورشيد، حرارت و در دمــاي کمتر از 20 درجــه سـانتيگــراد نگهـداري شــــود.

پایداری:
تحت شـرايط فـوق حداكثر 6 ماه پس از زمان تحـــويل.
 تصاویر محصول